ജന്തു സ്ഥാൻ കഥകൾ

85

By സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

Content: ബാലമനസ്സുകളുടെ ഉള്ളറകൾ തുറന്ന് അവിടെ ആഹ്ലാദവും വികാസവും നിറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന ജന്തുകഥകളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്

Age group: 6 to 8 years

Pages: 84

Paperback

Delivery charges as applicable.

Availability: 2 in stock

ബാലസാഹിത്യരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരനാണ് സിപി പള്ളിപ്പുറം . കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി നിരവധി കവിതകളും , കഥകളും എഴുതിയിട്ടുള്ള സിപ്പിയുടെ ആകർഷകമായ ഒരു കൃതിയാണ് ജന്തു സ്ഥാൻ കഥകൾ .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജന്തു സ്ഥാൻ കഥകൾ”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights