ചായക്കുട്ടി

60

By ഡോ.കെ.ശ്രീകുമാർ ചിത്രീകരണം : സുധീർ.പി .

Content: പല നിറങ്ങളിലുള്ള ചായപ്പെൻസിലുകൾ ചേർന്ന് ഒരു മിടുക്കിക്കുട്ടിയുടെ പടം വരച്ചു . അടുത്ത നിമിഷം ആ സുന്ദരിക്ക് ജീവൻ വെച്ചു . അവൾ ചായപ്പെൻസിലുകളുമായി സംസാരിച്ചു . അവർക്കൊപ്പം ആനന്ദനൃത്തം ചവിട്ടി. വിവിധ നിറങ്ങൾ പേരുകൾ പഠിക്കാൻ സഹായകമാവുന്ന  കൃതി.

പ്രീ – പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ ഒരു സചിത്ര പുസ്തകം.

Age group: 3 to 5 years

Pages: 22

Paperback

Delivery charges as applicable.

Availability: 4 in stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചായക്കുട്ടി”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights