കൊടുങ്കാറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടി

35

By പി.കെ.പാറക്കടവ്

Content: കൊച്ചുകൊച്ചു കഥകൾകൊണ്ട് തിരയടങ്ങാത്ത കഥയുടെ മഹാസമുദ്രങ്ങളെ തന്ന പി.കെ.പാറക്കടവിന്റെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കായുളള കൊച്ചുകഥകളുടെ സമാഹാരം .

Age group:  6 to 8 years

Pages: 42

Paperback

Delivery charges as applicable.

Availability: 8 in stock

പ്രകൃതിയേയും മനുഷ്യനേയും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് വിളക്കിച്ചേർത്ത് ഇളം മനസ്സുകളിൽ അസാധാരണമായ വായനാനുഭവമാകുകയാണ് ഈ കൃതി .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൊടുങ്കാറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടി”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights