കഥ പറയുന്ന കണാരൻകുട്ടി

60

By യു.കെ. കുമാരൻ

Content:  കഥ പറയുന്ന കണാരൻ കുട്ടിയും അവന് കഥകൾക്കു വിഷയമുണ്ടാക്കിക്കൊ ടുക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടിയും പൂവ്വാത്തിയും മേക്കൂട്ടിയും കൊപ്പാടനുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാവുന്ന ബാലനോവൽ . പ്രകൃതിസ്നേഹവും പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണവുമെല്ലാം ബാലമനസ്സുകളിൽ വേരൂന്നാൻ പര്യാപ്തമായ കൃതി .

Age group: 8 to 12 years

Pages: 52

Paperback

Delivery charges as applicable.

Availability: 5 in stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥ പറയുന്ന കണാരൻകുട്ടി”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights