ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും

150

By മുട്ടത്തുവർക്കി

 

Content: മലയാള ബാലസാഹിത്യത്തിൽ എന്നും തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന രചനയാണ് ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും ‘ . സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്ത്വത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുന്ന ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്ര കൈപിടിച്ചാ ങ്ങളും ഇന്നും ഓരോ മനസ്സിലും ജീവിക്കുന്നു.

Age group: 8 to 12 years

Pages: 128

Paperback

Delivery charges as applicable.

 

Availability: 3 in stock

കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ആഖ്യാനരീതി കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കും .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights