എലിവാല്

60

By ഡോ . കെ . ശ്രീകുമാർ ചിത്രീകരണം : സുധീർ . പി.വൈ

 

Content: അമ്മയെക്കാത്ത് മാളത്തിലിരുന്ന കുഞ്ഞലി പുറത്തുകൂടി പോകുന്ന പലരെയും കാണുന്നു . ഒടുവിൽ ഒരമ്മാണത്തോടൊപ്പം എലിയമ്മയും വരുന്നു . കുഞ്ഞലിയുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലാതായി .

പ്രീ – പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ ഒരു സചിത്ര പുസ്തകം.

Age group: 3 to 5 years

Pages: 22

Paperback

Delivery charges as applicable.

Availability: 4 in stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എലിവാല്”

Your email address will not be published.

Shopping Cart
Verified by MonsterInsights